Specjalizujemy się w następujących pracach:


  • pomiary okresowe instalacji i urządzeń elektrycznych
  • wykrywanie uszkodzeń instalacji elektrycznych przy pomocy kamery termowizyjnej
  • analizy jakości sieci elektroenergetycznej i doradztwo w celu zmniejszenia opłat za energię elektryczną
  • pomiary natężenia oświetlenia.

Posiadamy wymagane przepisami uprawnienia (świadectwa kwalifikacyjne) niezbędne przy wykonywaniu pomiarów kontrolnych i robót elektrycznych.

Wyceny robót dokonujemy na podstawie obowiązujących katalogów, kalkulacji własnej oraz cen umownych

W poniższej tabeli przedstawiamy przykładowe ceny usług:

BADANIE I POMIARY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

1

Pomiar ochrony przeciwporażeniowej

7 zł.

za pkt

2

Pomiar rezystancji izolacji obwodów 1 fazowych

8 zł.

za obwód

3

Pomiar rezystancji izolacji obwodów 3 fazowych

12 zł.

za obwód

4

Pomiar i badanie wyłączników różnicowoprądowych

25 zł.

za szt.

5

Pomiar rezystancji uziemień ochronnych

25 zł.

za pkt

6

Pomiar rezystancji uziemień odgromowych

60 zł.

za pkt

7

Badanie ciągłości przewodów ochronnych

8 zł.

za obwód

8

Pomiar natężenia i równomierności oświetlenia

10 zł.

za pkt